Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Polisi Preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut y bydd unrhyw wybodaeth a roddir i ni yn cael ei defnyddio a’n dulliau o sicrhau eich preifatrwydd.

Pa wybodaeth a gesglir?

Rydym yn casglu’r mathau a ganlyn o wybodaeth gan bobl sy’n defnyddio’r wefan:

  • cwynion;
  • ymholiadau ac adborth cyffredinol; a
  • gwybodaeth am ddefnyddio’r safle (o’r cwcis sesiwn, javascript a’r ffeiliau log).

Deddf Diogelu Data 2018

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych yn cael ei thrin o dan delerau’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion personol i unrhyw drydydd parti nac i adrannau’r llywodraeth oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Rydym yn defnyddio technolegau blaengar a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac rydym yn defnyddio safonau diogelwch llym i gyfyngu ar nifer y bobl y caniateir iddynt weld y wybodaeth.

Ymholiadau ac adborth cyffredinol

Rydym yn croesawu eich sylwadau. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu ag eraill i gael gafael ar y wybodaeth honno. Os na all Cynulliad Cenedlaethol Cymru ateb eich ymholiad, byddwn yn cysylltu â chi ac efallai byddwn yn anfon yr ymholiad i’r sefydliad perthnasol. Os yw eich cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd yn rhaid i ni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg. Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un wrth ddelio â’ch ymholiad, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Cysylltu â ni drwy ein ffurflenni ar-lein

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae’n ddyletswydd gyfreithiol arnom i ddiogelu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych (er enghraifft, drwy ein ffurflenni ar-lein). Bydd y wybodaeth a gesglir ac a brosesir mewn perthynas â’ch cais yn cael ei thrin yn unol â darpariaethau’r statudau a’r rheoliadau sydd mewn grym ar hyn o bryd e.e. Deddf Diogelu Data 2018.

Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych at unrhyw ddiben heblaw i brosesu eich cais a dim ond y rhai hynny sydd angen y wybodaeth at y dibenion hynny fydd yn cael ei gweld.

Gwybodaeth am ddefnyddio’r safle

Cwcis

Darnau o ddata yw cwcis sy’n cael eu creu yn aml pan fyddwch yn defnyddio gwefan, a chânt eu storio yn y cyfeiriadur cwcis ar eich cyfrifiadur eich hun. Polisi cwcis

Ffeiliau log

Mae ffeiliau log yn gadael i ni gofnodi’r defnydd a wneir o’r safle. Nid yw ffeiliau log yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol na gwybodaeth am y gwefannau eraill rydych wedi’u defnyddio.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cysylltu â safle arall?

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau eraill y mae cyswllt iddynt o’r wefan hon. Mae ein tudalennau yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill, sef adrannau’r llywodraeth a sefydliadau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n gwefan ni yn unig, felly dylech bob amser fod yn ymwybodol, wrth symud i safle arall, bod angen darllen datganiad preifatrwydd unrhyw safle sy’n casglu gwybodaeth bersonol. Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol a roddwyd i ni i unrhyw safle arall.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o’r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.

Diweddarwyd ar 7 Medi 2018