Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Telerau ac amodau

Safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw assemblywales.org, cynulliadcymru.org a senedd.tv a gyhoeddir ac a reolir gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel ‘Ni’ . Wrth gysylltu â’n safle ar y we rydych chi fel defnyddiwr ‘Chi’ yn derbyn ein Amodau a Thelerau.

Mae safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we a’i safleoedd cysylltiedig yn cael eu cynnal ar gyfer eich defnydd personol. Bydd y mynediad a’r defnydd o’r Amodau a Thelerau hyn mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Datganiad o Hawlfraint

Cafodd y rhan fwyaf o’r deunydd sy’n ymddangos ar y safle hwn ei lunio o dan gyfarwyddyd neu reolaeth Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac felly caiff ei ddiogelu gan hawlfraint y Comisiwn.  Gellir atgynhyrchu’r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng heb fod angen gofyn am ganiatâd penodol. Mae hyn ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Pan gaiff unrhyw un o’r eitemau ar y safle hwn ac sydd o dan hawlfraint Seneddol ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar safleoedd eraill, mae’n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint. Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn fodlon hefyd i ddefnyddwyr greu cysylltiadau hyperdestun â’r safle hwn.

Mae rhai o’r deunyddiau sy’n ymddangos ar y safle hwn yn atgynhyrchu deunydd a gyflwynwyd i’r Cynulliad gan drydydd partïon mewn perthynas â busnes y Cynulliad a chânt eu diogelu gan hawlfraint y trydydd partïon hynny.  Nid yw’r hawl i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Comisiwn yn ymestyn i ddeunydd hawlfraint trydydd parti.  Cyn atgynhyrchu deunydd hawlfraint y trydydd parti, mae’n rhaid i chi fodloni’ch hun bod gennych hawl i wneud hynny heb dorri rheolau hawlfraint. Pan nad oes gennych hawl i atgynhyrchu deunydd o’r fath, mae’n rhaid i chi gael awdurdod y deiliad/deiliaid hawlfraint o dan sylw cyn atgynhyrchu’r deunydd.

Logos

Marciau perchnogol Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol yw enwau, delweddau a logos adnabod Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ni chaniateir copïo neu ddefnyddio logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac/neu logos unrhyw barti arall a geir atynt trwy’r safle hwn ar y we heb ganiatâd gan y perchennog hawlfraint perthnasol ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am gael defnyddio logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru at

Pennaeth Gwybodaeth i’r Cyhoedd
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Llinell Gwybodaeth: 029 2089 8200

E-bost: Webmaster@cymru.gsi.gov.uk

Dywedwch wrthym pam a sut yr ydych am ddefnyddio’n logos. Nodwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost.

Gor-gysylltu â ni yn cynulliadcymru.org

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau ar y safle hwn. Ni ydym yn gwrthwynebu i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar ein safle. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai’n tudalennau’n cael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Dylai tudalennau Cynulliad Cenedlaethol Cymru gael eu llwytho i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Os ydych am lwytho tudalennau o fewn fframiau cysylltwch â gwefeistr@cynulliadcymru.org

Perchnogion porthol

Os ydych am gynnwys tudalennau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we o fewn safle porthol cysylltwch â gwefeistr@cynulliadcymruorg. Nodwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost a disgrifiad o’ch safle porthol.

O’r safle hwn ar y we.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd y safleoedd cysylltiedig. Nid yw cynnwys safleoedd ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn roi sicrwydd y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau cysylltiedig.

Diogelwch rhag firysau

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi pob deunydd ym mhob cyfnod o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad doeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar bob deunydd a lwythir i lawr o’r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, ymyrraeth neu niwed i’ch data neu’ch system gyfrifiadur a all ddigwydd tra’n defnyddio deunydd oddi ar safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we.

Ymwadiad

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, boed yn ddiamwys neu’n oblygedig, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig o ansawdd boddhaol, addasrwydd ar gyfer pwrpas penodol, heb dor cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y safle hwn yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y safle hwn neu’r gweinyddwr sy’n sicrhau bod y safle ar gael yn rhydd rhag firysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we.

Bydd yr Amodau a Thelerau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi dan Amodau a Thelerau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.