Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Cwynion 1 Ebrill a 30 Mehefin 2021

Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2020-21

Ar 31 Mawrth 2021 roedd yn rhaid i mi bennu derbynioldeb 19 o gwynion a ddaeth i law ychydig cyn y dyddiad hwnnw. Roedd naw cwyn dderbyniadwy yn destun ymchwiliad o hyd.

Erbyn dyddiad yr adroddiad hwn roeddwn wedi pennu nad oedd 14 o’r 19 cwyn yn dderbyniadwy ac roedd un arall wedi’i thynnu’n ôl. Nid oedd yn bosibl cymryd camau ar y 4 gŵyn arall, a hynny i osgoi’r risg o wneud niwed i ymchwiliadau’r heddlu.

Cwynion newydd

Mae’r Tablau canlynol yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf 2021-22. Am esboniad o’r Tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2019-20

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Nifer a ddaeth i law7
Canran gan y cyhoedd85%
Canran gan Aelod0%
Canran gan Glerc y Senedd15
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy85%
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod0%

Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
1Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i)0
2Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv)0
3Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii)0
4Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v)0
5Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)6

Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
5aTystiolaeth annigonol3
5bSafon y gwasanaeth2
5cIslaw’r trothwy cofrestru0
5dYn trafod ymddygiad gan Weinidog1
5eYn trafod ymddygiad yn y Siambr0
5ftrafod mynegi barn0
5gArall 0

Tabl 4: Cwynion fesul pwnc

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol0
Camddefnyddio adnoddau1
Safon gwasanaeth2
Methu â chofrestru1
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl1
Ymddygiad arall2
Cyfanswm7