Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Gwneud cwyn

1 – Sut mae mynd ati i wneud cŵyn?

Dylech anfon unrhyw gwynion at Gomisiynydd Safonau’r Cynulliad Cenedlaethol yn y cyfeiriad isod:

Y Comisiynydd Safonau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

e-bost: comisiynydd.safonau@cynulliad.cymru

Rhif ffôn uniongyrchol: 0300 200 6539

Bydd ymholiadau drwy e-bost neu dros y ffôn yn cael eu hateb neu cydnabod o fewn 24 awr iddynt ddod i law.

Gweler ein Hysbysiad preifatrwydd am wybodaeth ar yr hyn yr ydym yn ei wneud â’ch cwyn.

2 – Pryd y mae cŵyn yn dderbyniol?

Yn y Weithdrefn ar gyfer Delio â Chwynion yn erbyn Aelodau’r Cynulliad, nodir y meini prawf ar gyfer penderfynu a yw cŵyn yn dderbyniol. Rhaid i g yn fodloni chwe maen prawf cyn iddi fod yn dderbyniol

Mae cŵyn yn dderbyniol o dan y weithdrefn hon:

  1. os caiff ei chyflwyno’n ysgrifenedig;
  2. os yw’n ymwneud ag ymddygiad Aelod Cynulliad;
  3. os nad yw’n ddienw ac os yw’n nodi’n glir pwy yw’r sawl sy’n cŵyno mewn modd sy’n golygu y gellir cyfathrebu ymhellach ag ef/hi
  4. os yw’n nodi’n glir pwy yw’r Aelod Cynulliad sy’n destun y g
  5. os y’i gwneir o fewn blwyddyn o’r dyddiad y mae’n rhesymol y gallai’r sawl sy’n cŵyno fod wedi dod yn ymwybodol o’r ymddygiad y ceir cŵyn yn ei gylch; ac
  6. os yw’n ymddangos bod digon o sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (hynny yw, mae digon o dystiolaeth i awgrymu bod yr ymddygiad o dan sylw o bosibl wedi
  7. digwydd, a phe bai hynny’n cael ei brofi, y gallai olygu bod yr Aelod heb gydymffurfio ag unrhyw un o ofynion Rheol Sefydlog 22.2(i)

Meysydd nad yw’r Comisiynydd Safonau yn ymwneud â hwy:

  • Yn gyffredinol, nid yw gweithredoedd Llywodraeth Cymru a’r Gweinidogion sy’n gwneud gwaith Llywodraeth Cymru yn dod o fewn cylch gwaith y Comisiynydd Safonau. Dylid cyfeirio unrhyw g?yn o’r fath i Swyddfa’r Prif Weinidog
  • Yn ei hanfod, mater i etholwyr drwy’r blwch pleidleisio yw’r materion sy’n ymwneud â pherfformiad Aelodau’r Cynulliad yn rhinwedd eu swyddi.

Sut i gwyno. Cewch ragor o gyngor a gwybodaeth gan Swyddfa’r Comisiynydd yn y cyfeiriad uchod neu
drwy ffonio 0300 200 6539.