Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Cwynion 1 Gorffennaf a 30 Medi 2021

Cwynion a gariwyd ymlaen o 2020-21

Mae wyth cwyn yn parhau i fod heb eu datrys o 2020-2021 oherwydd i mi orfod gohirio fy ystyriaeth er mwyn i achos troseddol ddilyn ei hynt. Yn ddiweddar, rwyf wedi ailddechrau ystyried y cwynion hyn.

Cwynion newydd

Mae’r tablau canlynol yn rhoi gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn ail chwarter 2021-22. Ar gyfer esboniad o’r tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Nifer a ddaeth i law75
Canran gan y cyhoedd85%100%
Canran gan Aelod0%0%
Canran gan Glerc y Senedd150%
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy85%100%
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod0%60%*

*Ar 1 Hydref 21 – 3 cwyn yn aros am ragor o wybodaeth ar gyfer penderfyniad derbynioldeb

Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
1Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i)00
2Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv)00
3Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii)00
4Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v)00
5Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwilio ymhellach (maen prawf vi)62

Tabl 3: Canfuwyd bod esboniad arall o’r cwynion yn annerbyniol oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwilio ymhellach (maen prawf vi)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
5aTystiolaeth annigonol32
5bSafon y gwasanaeth20
5cIslaw’r trothwy cofrestru00
5dYn trafod ymddygiad gan Weinidog10
5eYn trafod ymddygiad yn y Siambr00
5ftrafod mynegi barn00
5gArall 00

Tabl 4: cwynion yn ôl pwnc

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol00
Camddefnyddio adnoddau10
Safon gwasanaeth24
Methu â chofrestru11
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl10
Ymddygiad arall20
Cyfanswm75