Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Cwynion 1 Gorffennaf a 30 Medi 2023

Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2022-23

 

Cwynion newydd

Mae’r tablau canlynol yn rhoi gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn ail chwarter 2022-23.

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbyniadwyedd

  Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
Daeth i law 25 45      
% gan y cyhoedd 92% 87%      
% gan Aelod yn erbyn Aelod 0% 2%      
% gan Aelod yn ei erbyn ei hun 0% 2%      
% gan Glerc y Senedd 8% 4%      
% annerbyniadwy 84% 64%      
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod 8% 20%      

Tabl 2: Cwynion yn ôl pwnc

  Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol 4 28      
Camddefnyddio adnoddau 1 1      
Safon gwasanaeth 3 3      
Methu â chofrestru/datgan buddiant 2 6      
Y tu allan i gylch gwaith (ymddygiad yn y Cyfarfod Llawn neu ymddygiad Gweinidogol) 13 2      
Ymddygiad arall 2 5      
CYFANSWM 25 45      

Tabl 3: Rhesymau dros annerbynioldeb

    Ch1 Ch2 Ch3

 

Ch4 Cyfanswm
1 Ddim yn ysgrifenedig (Paragraff 4.2 (a) y Weithdrefn) 0 0      
2 Ddim yn enwi’r achwynydd (Paragraff 4.2 (b) y Weithdrefn) 0 0      
3 Ddim yn ymwneud ag ymddygiad Aelod (Paragraff 4.2(c) y Weithdrefn) 0 2      
4 Ddim yn datgan gweithred neu ddiffyg y cwynir amdano (Paragraff 4.2 (d) y Weithdrefn) 2 0      
5 Tystiolaeth ategol annigonol (Paragraff 4.2 (e)(i) y Weithdrefn) 0 13      
6 Ymddygiad, os profir, nad yw’n torri darpariaeth berthnasol (Paragraff 4.2(e)(ii) y Weithdrefn) 0 0      
  a. Ymddygiad yn y Cyfarfod Llawn neu Bwyllgor (Paragraff 3 y Cod) 12 1      
  b. Ymddygiad Gweinidogol (Paragraff 7(ii) y Cod) 2 2      
  c. Safon gwasanaeth (Paragraff 7(iii) y Cod) 2 3      
  d. Arall 3 8      
7 Ddim o fewn y cyfnod a ganiateir (Paragraff 4.2 (g) y Weithdrefn) 0 0