Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Cwynion 1 Hydref – 31 Rhagfyr 2023

Cwynion newydd

Mae’r tablau isod yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn nhrydydd chwarter 2023-24.

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbyniadwyedd

C1 C2 C3 C4 Cyfanswm
Daeth i law 25 50 41
% gan y cyhoedd 92% 87% 100%
% gan Aelod yn erbyn Aelod 0% 2% 0%
% gan Aelod yn ei erbyn ei hun 0% 2% 0%
% gan Glerc y Senedd 8% 4% 0%
% annerbyniadwy 84% 64% 90%
% derbyniadwyedd heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod 8% 20% 0%

Tabl 2. Cwynion yn ôl pwnc

C1 C2 C3 C4 Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol 4 28 9
Camddefnyddio adnoddau 1 1 0
Safon gwasanaeth 3 3 8
Methu â chofrestru / datgan buddiant 2 6 4
Y tu allan i gylch gwaith (ymddygiad yn y Cyfarfod Llawn neu ymddygiad Gweinidogol) 13 2 10
Ymddygiad arall 2 5 10
CYFANSWM 25 45 41    

Tabl 3: Rhesymau dros annerbyniadwyedd

C1 C2 C3 C4 Cyfanswm
1 Ddim yn ysgrifenedig (Paragraff 4.2(a) y Weithdrefn) 0 0 0
2 Ddim yn enwi’r achwynydd (Paragraff 4.2(b) y Weithdrefn) 0 0 0
3 Ddim yn ymwneud ag ymddygiad Aelod (Paragraff 4.2(c) y Weithdrefn) 0 2 5
4 Ddim yn datgan gweithred neu ddiffyg y cwynir amdano (Paragraff 4.2(d) y Weithdrefn) 2 0 1
5 Tystiolaeth ategol annigonol (Paragraff 4.2(e)(i) y Weithdrefn) 0 13 5
6 Ymddygiad, os profir, nad yw’n torri darpariaeth berthnasol (Paragraff 4.2(e)(ii) y Weithdrefn)
a. Ymddygiad yn y Cyfarfod Llawn neu Bwyllgor (Paragraff 3 y Cod) 12 1 1
b. Ymddygiad Gweinidogol (Paragraff 7(ii) y Cod) 2 2 7
c. Safon gwasanaeth (Paragraff 7(iii) y Cod) 2 3 5
d. Arall 3 8 13
7 Ddim o fewn y cyfnod a ganiateir (Paragraff 4.2(g) y Weithdrefn) 0 0 0