Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Cwynion 1 Ionawr – 31 Mawrth 2021

Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2019-20

Cafodd un gŵyn ei dwyn ymlaen a’i gohirio, a hynny i osgoi’r risg o wneud niwed i ymchwiliadau’r heddlu. Mae’r gŵyn honno nawr yn cael ei hymchwilio.

Cwynion newydd

Mae’r tablau canlynol yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf, ail chwarter, trydydd chwarter a chwarter olaf 2020-21. Am esboniad o’r Tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2019-20

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Nifer a ddaeth i law148018105217
Canran gan y cyhoedd92.9%99%72%93%94%
Canran gan Aelod0%0%28%6%5%
Canran gan Glerc y Senedd7.1%1%0%1%1%
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy85.7%10%22%46%41%
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod14.3%90%61%40%51%

Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
1Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i)00000
2Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv)11002
3Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii)00000
4Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v)00101
5Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)117214786

Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
5aTystiolaeth annigonol0111214
5bSafon y gwasanaeth00112
5cIslaw’r trothwy cofrestru10001
5dYn trafod ymddygiad gan Weinidog431210
5eYn trafod ymddygiad yn y Siambr00033
5ftrafod mynegi barn63182956
5gArall 00000

Tabl 4: Cwynion fesul pwnc

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol6574260
Camddefnyddio adnoddau1202326
Safon gwasanaeth12227
Methu â chofrestru26652295
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl431412
Ymddygiad arall0231217
Cyfanswm148018105217