Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau O Ran Cwynion 1 Ionawr – 31 Mawrth 2023

Cwynion newydd

Mae’r tablau a ganlyn yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law ym mhob chwarter 2022-23.[1]

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
Cyflwynwyd 11 23 6 31 71
% gan y cyhoedd 91% 17% 83% 68% 58%
% gan Aelod 0% 0% 0% 16% 7%
% gan Glerc y Senedd 9% 83% 17% 16% 35%
% nad oeddent yn dderbyniadwy 91% 9% 50% 65% 49%
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod 0% 4% 17% 0% 0%

*Mae pob cwyn yn ymwneud â hunanatgyfeiriadau gan Aelodau

Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb

DS Diwygiwyd y dosbarthiadau ar gyfer cwynion annerbyniadwy ar gyfer Adroddiad Blynyddol 2022-23 i adlewyrchu’r weithdrefn gwyno wedi’i diweddaru.  Ar gyfer y ddogfen hon, fodd bynnag, mae dosbarthiad yn defnyddio’r dosbarthiad blaenorol.

Ch1 Ch2     Ch3 Ch4 Cyfanswm
dygwyd ymlaen   dygwyd ymlaen   dygwyd ymlaen  
1 Ddim yn ysgrifenedig  (maen prawf i) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) 9 0 2 0 3* 1 20 35

*O’r 6 o gwynion a ddaeth i law yn Ch3, tynnwyd un yn ôl gan yr achwynydd, cariwyd un draw i Ch4, ac ymdriniwyd ag un o’r cwynion drwy’r weithdrefn gywiro a amlinellir ym mharagraff 7.6 o’r Weithdrefn Gwyno.

Tabl 3: Esboniad pellach ar gwynion y canfuwyd eu bod yn annerbyniadwy oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)

 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
5a Tystiolaeth annigonol 2 1 1 3 7
5b Safonau gwasanaeth 2 0 0 2 4
5c Islaw’r trothwy cofrestru 0 0 0 0 0
5d Ynglŷn ag ymddygiad Gweinidog 5 1 2 1 9
5e Ynglŷn ag ymddygiad yn y Siambr 0 0 0 11 11
5f Mynegiad barn 0 0 0 2 2
5g Arall 0 0 0 2 2

Tabl 4: Cwynion yn ôl pwnc

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol 2 1 0 5 8
Camddefnyddio adnoddau 1 1 0 3 5
Safonau gwasanaeth 2 1 0 2 5
Methu â chofrestru/datgan buddiant 0 18 1 8 27
Y tu hwnt i gylch gwaith 5 1 2 12 20
Ymddygiad arall 1 1 2 2 6
Cyfanswm 11 23 6 32 71

 

[1] I gael esboniad ar y tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21.