Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2020

Cwynion a drosglwyddwyd o 2019-20

Cafodd yr adroddiad ar yr ymchwiliad i’r gŵyn a ddechreuodd ym mis Hydref 2017 ei gyflwyno i’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 19 Mehefin 2020. Mae dwy gŵyn arall wedi’u gohirio i osgoi’r risg o ddylanwadu ar ymchwiliadau gan yr heddlu. Mae un gŵyn yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd.

Cwynion newydd

Mae’r tablau a ganlyn yn cynnwys gwybodaeth am y cwynion a ddaeth i law yn ystod chwarter cyntaf 2020. I weld eglurhad o’r tablau, dylech gyfeirio at Adran 3 o’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20.

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Nifer a ddaeth i law14
Canran gan y cyhoedd92.9 y cant
Canran gan Aelod0 y cant
Canran gan Glerc y Senedd7.1 y cant
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy85.7 y cant
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod14.3 y cant

Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
1Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i)0
2Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv)1
3Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii)0
4Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v)0
5Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)11

Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
5aTystiolaeth annigonol0
5bSafon y gwasanaeth0
5cIslaw’r trothwy cofrestru1
5dYn trafod ymddygiad gan Weinidog4
5eYn trafod ymddygiad yn y Siambr0
5ftrafod mynegi barn6
5gArall 0

Tabl 4: Cwynion fesul pwnc

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol6
Camddefnyddio adnoddau1
Safon gwasanaeth1
Methu â chofrestru2
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl4
Ymddygiad arall0
Cyfanswm14