Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2020

Cwynion a drosglwyddwyd o 2019-20

Mae’r broses o ymdrin â dau gŵyn wedi’i hatal, a hynny rhag niweidio ymchwiliadau’r heddlu. Mae’r adroddiad ar y gŵyn a oedd yn destun ymchwiliad ddechrau’r flwyddyn wedi’i gyflwyno i’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Cwynion newydd

Mae’r tablau a ganlyn yn cynnwys gwybodaeth am y cwynion a ddaeth i law yn ystod chwarter cyntaf 2020. I weld eglurhad o’r tablau, dylech gyfeirio at Adran 3 o’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20.

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)

Ch1Ch2Ch3Ch4Y flwyddyn hyd yma Y flwyddyn flaenorol
Nifer a ddaeth i law148094106
Canran gan y cyhoedd92.9 y cant99 y cant96 y cant76.4 y cant
Canran gan Aelod0 y cant0 y cant0 y cant13.2 y cant
Canran gan Glerc y Senedd7.1 y cant1 y cant4 y cant10.4 y cant
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy85.7 y cant10 y cant48 y cant85.9 y cant
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod14.3 y cant90 y cant52 y cant6.6 y cant

Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy

Ch1Ch2Ch3Ch4Y flwyddyn hyd yma Y flwyddyn flaenorol
1Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i)0000
2Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv)1125
3Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii)0003
4Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v)0002
5Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)1171882

Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)

Ch1Ch2Ch3Ch4Y flwyddyn hyd ymaY flwyddyn flaenorol
5aTystiolaeth annigonol01110
5bSafon y gwasanaeth0008
5cIslaw’r trothwy cofrestru1013
5dYn trafod ymddygiad gan Weinidog4373
5eYn trafod ymddygiad yn y Siambr0000
5ftrafod mynegi barn63953
5gArall 0005

Tabl 4: Cwynion fesul pwnc

Ch1Ch2Ch3Ch4Y flwyddyn hyd ymaY flwyddyn flaenorol
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol651158
Camddefnyddio adnoddau12315
Safon gwasanaeth12313
Methu â chofrestru266689
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl4377
Ymddygiad arall0227
Cyfanswm148094106