Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2020

Cwynion a drosglwyddwyd o 2019-21

Dim ond un gŵyn sydd wedi ei gohirio bellach, a hynny i osgoi’r risg o wneud niwed i ymchwiliadau’r heddlu.

Cwynion newydd

Mae’r Tablau canlynol yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf, ail chwarter a thrydydd chwarter 2020-21. Am esboniad o’r Tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2019-20

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Nifer a ddaeth i law148018
Canran gan y cyhoedd92.9%99%72%
Canran gan Aelod0%0%28%
Canran gan Glerc y Senedd7.1%1%0%
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy85.7%10%22%
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod14.3%90%61%

Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
1Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i)000
2Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv)110
3Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii)000
4Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v)001
5Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)1173

Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
5aTystiolaeth annigonol011
5bSafon y gwasanaeth001
5cIslaw’r trothwy cofrestru100
5dYn trafod ymddygiad gan Weinidog431
5eYn trafod ymddygiad yn y Siambr000
5ftrafod mynegi barn630
5gArall 000

Tabl 4: Cwynion fesul pwnc

Ch1Ch2Ch3Ch4Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol657
Camddefnyddio adnoddau120
Safon gwasanaeth122
Methu â chofrestru2665
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl431
Ymddygiad arall023
Cyfanswm148018