Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2022

Cwynion newydd

Mae’r tablau isod yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf, ail chwarter a thrydydd chwarter 2022-23.[1]

Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
Daeth i law 11 23 6
% gan y cyhoedd 91% 17% 83%
% gan Aelod 0% 0% 0%
% gan Glerc y Senedd 9% 83% 17%
% nad oeddent yn dderbyniadwy 91% 9% 50%
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod 0% 4% 17%

 

Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb

Ch1 Ch2     Ch3 Ch4 Cyfanswm
dygwyd ymlaen   dygwyd ymlaen   dygwyd ymlaen  
1 Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i) 0 0 0 0 0
2 Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) 0 0 0 0 0
3 Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) 0 0 0 0 0
4 Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) 0 0 0 0 0
5 Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) 9* 0 2 1 3*

*O’r 6 o gwynion a ddaeth i law yn Ch2, tynnwyd un yn ôl gan yr achwynydd, cariwyd un draw i Ch4, ac ymdriniwyd â 19 o’r cwynion drwy’r weithdrefn gywiro a amlinellir ym mharagraff 7.6 o’r Weithdrefn Gwyno.

Tabl 3: Esboniad pellach ar gwynion y canfuwyd eu bod yn annerbyniadwy oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
5a Tystiolaeth annigonol 2 1 1
5b Safonau gwasanaeth 2 0 0
5c Islaw’r trothwy cofrestru 0 0 0
5d Ynglŷn ag ymddygiad Gweinidog 5 1 2
5e Ynglŷn ag ymddygiad yn y Siambr 0 0 0
5f Mynegiad barn 0 0 0
5g Arall 0 0 0

 

Tabl 4: Cwynion yn ôl pwnc

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyfanswm
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol 2 1 1
Camddefnyddio adnoddau 1 1 0
Safonau gwasanaeth 2 1 0
Methu â chofrestru/datgan buddiant 0 19 1
Y tu hwnt i gylch gwaith 5 1 2
Ymddygiad arall 1 1 2
Cyfanswm 11 23 6    

 

[1] Ar gyfer esboniad o’r tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21