Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Buddiannau’r Comisiynydd

Ar hyn o bryd, nid yw’n ofynnol i’r Comisiynydd ddatgelu dim o’r wybodaeth am fuddiannau y gofynnir i Aelodau eu datgelu. Fodd bynnag, er mwyn bod yn agored ac yn dryloyw, mae’r Comisiynydd wedi penderfynu datgelu ei fuddiannau o dan yr un categorïau, yn fras, ag sy’n berthnasol i’r Aelodau. Mae’r wybodaeth yn adlewyrchu’r sefyllfa ar 1 Ebrill 2021 a bydd yn cael ei diweddaru pryd bynnag y bydd unrhyw newid sylweddol.

1. Cyfarwyddiaethau
Dim

2. Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn ac ati am Dâl
Y Comisiynydd Safonau
Asesydd Annibynnol, Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon – swydd wedi dod i ben ar 1 Mai 2021
Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
Pensiwn y Wladwriaeth

3. Enwau Cleientiaid (Gwasanaethau)
Dim

4. Rhoddion, Lletygarwch, Buddiannau materol neu Fantais faterol
Dim

5. Contractau gyda Chomisiwn y Cynulliad neu Lywodraeth Cymru
Dim

6. Nawdd Ariannol
Dim

7. Ymweliadau Tramor
Dim

8. Cyfranddaliadau
Dim

9. Cyflogaeth Aelodau’r Teulu gyda Chymorth Arian y Comisiwn
Dim

10. Amser sy’n cael ei Dreulio yn Ymwneud â Gweithgareddau Cofrestradwy
Y Comisiynydd Safonau  – rhwng 15 a 30 awr yr wythnos

11. Aelodaeth o Gymdeithasau
Dim

12. Gweithgarwch Gwleidyddol
Dim