Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Y weithdrefn gŵyno

Adolygu’r weithdrefn

Ar ddechrau 2012, bum yn gweithio gyda’r Pwyllgor Safonau i adolygu’r Weithdrefn ar gyfer Delio â Chwynion yn erbyn Aelodau’r Cynulliad. Holais arweinwyr yr holl bleidiau ac Aelodau Cynulliad unigol, y Llywydd a Chlerc y Cynulliad, i weld beth oedd eu barn am y Weithdrefn Gwyno bresennol. Yn ogystal, ymgynghorais â’m cydweithwyr cyfatebol mewn deddfwrfeydd eraill, yn benodol yn Senedd y Deyrnas Unedig, Senedd yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Iwerddon, i nodi gweithdrefnau arfer gorau.

Nod cyffredinol yr adolygiad oedd diweddaru, symleiddio a chyflymu’r gweithdrefnau, heb gyfaddawdu ar yr angen i fod yn onest ac i roi cyfiawnder naturiol ar waith. Ni fwriedir i’r diwygiadau i’r Weithdrefn Gwyno roi llai o amddiffyniad i Aelodau’r Cynulliad yn erbyn cŵynion annifyr; yn hytrach, eu diben yw gwneud y weithdrefn yn llai cymhleth ac yn haws i’w deall ar gyfer Aelodau a’r cyhoedd. Mae’n amlwg yn hanfodol nad yw hyder y cyhoedd yn y system yn cael ei erydu, ac y gellir mynd i’r afael â chwynion gwirioneddol mewn modd amserol.

 

Gellir gweld y Weithdrefn Gŵyno yma.